Prof. Dr. Munir Mujić, Bosnje dhe Hercegovinë

Prof. Dr. Tatjana Paić-Vukić, Kroaci

Prof. Dr. Salah Jarar, Jordani

Prof. asoc. Dr. Nuran Malta, Kosovë

Prof. assoc. Dr. Isa Memishi, Kosovë

Prof. Dr. Nehat Krasniqi, Kosovë

MA. Zekije Xhafçe, Kosovë